Programma's

Programma 1 Bestuur

Programma 1 Bestuur

Inhoud

• Algemeen bestuurlijke zaken
• Bestuurlijke samenwerking
• Openbare orde & veiligheid
• Integraal Toezicht & Handhaving
• Dienstverlening
• Communicatie

Wat willen we bereiken?

Investeren in de gemeentelijke organisatie
Urk groeit en heeft veel ambities en uitdagingen. Daarbij komen veel nieuwe taken vanuit het rijk op ons af of worden aan ons overgedragen. De ambtelijke organisatie moet meegroeien om de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven op het goede niveau voort te zetten en de ambities te realiseren. Dit betekent dat de komende jaren moet worden geïnvesteerd in onze organisatie. Organisatieonderdelen waar tekorten zijn worden weer op volle sterkte gebracht. We investeren niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Daarbij wordt ook rekening gehouden met en geïnvesteerd in ‘voeling’ met de lokale samenleving. Daar waar mogelijk onderzoeken we of efficiënte samenwerking in de regio mogelijk is, waarbij de inbreng en autonomie van Urk zijn geborgd.

Weerbaar bestuur en ondermijning
Ondermijning raakt de gemeentelijke organisatie, de raad, het college en de hele Urker samenleving. De aanpak hiervan verdient voortdurende aandacht. We investeren daar gezamenlijk in met verschillende stakeholders (politie, justitie, gemeente, bedrijfsleven, enz.). Het is belangrijk om voort te bouwen op de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet, waaronder de implementatie van de Flevolandse norm.  Aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en ondermijning geven we hoge prioriteit. Dit wordt beschreven in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023. We werken in dit verband samen met de buurgemeenten en de politie. Plaatselijk wordt dit projectmatig opgepakt met het project Ondermijning en het project Weerbaar bestuur. Specifieke inzet is er op onder meer het gebied van jeugdhonken en horeca. Maar ook het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt daar onderdeel van uit.

Zorg en Veiligheid
In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest met verschillende ministeries. In die gesprekken zijn de geschiedenis van Urk geschetst, de uitdagingen waar we als gemeenschap voor staan en is aangegeven wat we al doen om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij is ingezoomd op de aanpak van de jeugdhonkenproblematiek, het omzetten van het IJslands preventiemodel/DURF! van project naar programma, de Persoonsgerichte aanpak (PGA) en de projecten Weerbaar bestuur en Ondermijning. Om deze zaken goed op te kunnen pakken, hebben de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken voor een periode van drie jaar € 1.506.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt onder meer ingezet om de kwartiermaker DURF!, de inzet op de PGA en de projectleiding van Verantwoord uitgaan te bekostigen. Om ervoor te zorgen dat deze inzet ook structureel wordt geborgd, is het van belang om de vaste formatie met ingang van 1 januari 2023 uit te breiden met 1 fte adviseur Zorg en Veiligheid. Deze adviseur kan de werkzaamheden van tijdelijke krachten op termijn overnemen en voortzetten en aandacht geven aan onderwerpen zoals de PGA, mensenhandel (arbeidsuitbuiting), huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden en crisismeldingen en advisering met betrekking tot de WVGGZ.

Wat gaan we daarvoor doen?

Organisatie op orde
Om de huidige en toekomstige taken uit te voeren is op onderdelen uitbreiding van de formatie nodig. Door deze begroting heen treft u voorstellen voor het op orde brengen van de formatie.
Om de kwaliteit van onze medewerkers op peil te houden en te brengen investeren we in opleidingen (zie ook de paragraaf Bedrijfsvoering). Het opleidingsbudget wordt verhoogd tot 2% van de loonsom.


Informatiebeheer

Voor het verbeteren van het informatiebeheer zijn de komende jaren aanvullende middelen nodig. In overleg met onze toezichthouder op het archief, de Provincie, is hiertoe een plan van aanpak opgesteld. Om het informatiebeheer de komende jaren op orde te houden zijn aanvullende middel nodig.

Wat mag het kosten?

Progr.

Ontwikkelingen

Krediet

2023

2024

2025

2026

P1

Organisatie op orde

30.000

20.000

20.000

20.000

P1

Informatiebeheer

61.265

34.890

34.997

35.105

P1

Ontwikkeling griffie

60.000

60.000

60.000

60.000

Subtotaal

151.265

114.890

114.997

115.105

In onderstaand overzicht zijn de bedragen (bijv. 1) een last/uitgave, de negatieve bedragen zijn een bate/inkomst (bijv. -1).

Bestuur

2023

2024

2025

2026

Lasten

Algemeen bestuurlijke zaken 

1.419.777

1.427.675

1.442.326

1.442.326

Openbare orde & veiligheid 

1.478.107

1.474.496

1.606.098

1.621.098

Interne dienstverlening 

6.385.881

7.292.721

8.746.085

10.096.766

Externe dienstverlening

617.285

619.490

619.489

619.489

Communicatie 

487.456

487.457

487.456

487.456

Totaal lasten

10.388.506

11.301.838

12.901.454

14.267.135

Baten

Algemeen bestuurlijke zaken 

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

Openbare orde & veiligheid 

Interne dienstverlening 

-241.414

-241.413

-241.413

-241.413

Externe dienstverlening

-330.331

-330.332

-330.330

-330.330

Communicatie 

Totaal baten

-589.745

-589.745

-589.743

-589.743

Saldo voor bestemming

9.798.761

10.712.093

12.311.712

13.677.393

Mutaties binnen reserves

-77.437

-6.729

-6.729

-6.729

Saldo na bestemming

9.721.324

10.705.364

12.304.983

13.670.664

x € 1.000
Lasten € 69.182
Baten € -69.182
Saldo € 0
Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29