Programma's

Programma 3 Wonen

Programma 3 Wonen

Inhoud

• Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening
• Omgevingswet  
• Beheer openbare ruimte  
• Beheer gemeentelijk vastgoed
• Mobiliteit & bereikbaarheid  
• Milieu & vergunningverlening  
• Duurzaamheid & afval  
• Haven

Wat willen we bereiken?

Wonen
Het creëren van voldoende en kwalitatief goede woonruimte is een belangrijke opgave voor de komende jaren. We willen de ruimte rondom Urk benutten voor het bouwen van woningen om bij te dragen aan de verlichting van de woningnood. We monitoren hiervoor de
woningproductie en actuele behoefte van de verschillende doelgroepen. We stellen waar en wanneer nodig bij.
Door het ontwikkelen van een visie en strategie voor bestaande inbreilocaties kijken we waar slimme samenvoegingen van bestemmingen mogelijk zijn (denk aan cultuur, vrijetijdsbesteding, enz.) om de sociale samenhang te bevorderen. Hierbij is aandacht voor goedkopere woningen en kleinere woningen voor de verschillende doelgroepen, zodat ook de doorstroom op gang komt. We zoeken naar financiële instrumenten en marktpartijen die kunnen helpen in het aandragen van alternatieven om starterswoningen toegankelijk en bereikbaar te maken voor de doelgroep. Voor alternatieve woonoplossingen voor betaalbaar wonen, zoals bijvoorbeeld huurkoop, zoeken we partners die dit kunnen realiseren.
De problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten wordt aangepakt. We dringen de bezetting van de reguliere woningvoorraad door arbeidsmigranten terug. Daarnaast moet huisvesting van arbeidsmigranten voldoen aan (sociale) standaarden waar door de gemeente op toegezien wordt. We hebben daarbij oog voor de sociale en economische problematiek rondom arbeidsmigranten.

Oude Dorp
We stellen een gebiedsvisie op voor het Oude Dorp. Dilemma’s rond de betaalbaarheid van (onderhoud van) woningen, de duurzaamheidsopgave en het beschermd dorpsgezicht van Urk worden bespreekbaar gemaakt en aangepakt. De verkeersveiligheid en leefbaarheid moeten worden bevorderd en beschermd, met respect voor geschiedenis en cultuur. Het reguleren van het autoverkeer en het autoluw maken staan hierbij centraal.

Verkeer
Door de groei van Urk neemt ook het aantal verkeersbewegingen naar en binnen ons dorp toe. Om dit in goede banen te leiden wordt de komende jaren de verkeershoofdstructuur verbeterd en een Randweg aangelegd.
Goede bereikbaarheid van Urk met het OV blijft belangrijk. Een goede verbinding tussen Urk en Lelystad heeft prioriteit.

Duurzaamheid
De komende jaren wordt de door de raad vastgestelde duurzaamheidsvisie uitgevoerd. De thema’s hierbij zijn: energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit. Deze thema’s worden uitgewerkt op de verschillende beleidsterreinen. Bij het vraagstuk van de energietransitie kijken we nadrukkelijk breder dan alleen wind en zon. Ook alternatieve bronnen moeten in een evenwichtige energiemix worden opgenomen.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. De verdere implementatie en inbedding in de gemeente en de gemeentelijke organisatie krijgt in deze raadsperiode haar beslag. Ook na inwerkingtreding van de wet is er de komende jaren nog veel werk te verzetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Areaaluitbreiding Zeeheldenwijk
Door het realiseren van de Zeeheldenwijk wordt de te onderhouden openbare ruimte sterk vergroot. Voor wat betreft de formatie wijkteams is een uitbreiding nodig van twee formatieplaatsen.

Meerjarig onderhoudsplan gebouwen
Eind 2022 biedt het college een geactualiseerd meerjarig onderhouds- en verduurzamingsplan voor de gemeentelijke gebouwen aan uw raad aan. Er is nog niet duidelijk welke investeringen in het gemeentelijke vastgoed noodzakelijk zijn en wat de omvang moet zijn van het onderhoudsbudget. Wel is al duidelijk dat het toekomstige onderhoud en het verduurzamen van de gebouwen mede in het kader van de energietransitie niet gerealiseerd kunnen worden binnen de bestaande budgetten. Een (substantiële) verhoging van de budgetten is noodzakelijk. De eventuele financiële gevolgen van een raadsbesluit worden via de eerste tussenrapportage 2023 verwerkt.

Verbeteren hoofdverkeerstructuur (auto en langzaam)
De jaarlijkse groei van het verkeer op de weg is landelijk minder dan 1%. Bij een groei van meer dan 1% ontstaan grote zorgen. Op Urk is de jaarlijkse groei 4%. Dit komt doordat we een jonge bevolking hebben en omdat we groeien. Aanpassingen in infrastructuur zijn zeer kostbaar en moeten vroegtijdig gepland worden omdat ze anders niet uitvoerbaar zijn. Zeeheldenwijk, Port of Urk en de ontsluiting naar de toekomstige randweg vragen nu om onderzoek.

Taken klimaatakkoord
Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen de samenleving en hierdoor ook binnen alle beleidsterreinen op Urk. In 2020 heeft de raad de Duurzaamheidsvisie vastgesteld. Doel hiervan is om de stip op de horizon voor duurzaamheid op Urk te bepalen, evenals kaders voor de uitvoering. Door middel van de juiste stappen kunnen wij toewerken naar dat doel. De duurzaamheidsopgave voor Urk is uitgewerkt met behulp van de vier thema’s energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit. De komende jaren staan de nodige duurzaamheidsprojecten op de planning. Maar ook het opstellen van specifiek beleid (vertaling van de visie in de verschillende beleidsterreinen).

Doorontwikkeling grondstoffenbeleid
In 2023 werken we aan een nieuw Grondstoffenplan 2024-2028.

Beheerplan Woonbeleid
Voor de uitvoering van het beheerplan Woonbeleid is de komende jaren extra budget benodigd.

Implementatie omgevingswet
De financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor de gemeente zijn onzeker. Op basis van de nieuwe wetgeving ontstaan er aanvullende taken voor de gemeente waarvoor slechts gedeeltelijk een aanvullende vergoeding uit het Gemeentefonds beschikbaar komt. Daarnaast is het niet langer mogelijk om bepaalde kosten die de gemeente maakt via de leges te verhalen. De kosten voor de gemeente dalen echter waarschijnlijk niet navenant omdat voor bouwwerken nog wel meldingen moeten worden gedaan bij de gemeente die moeten worden beoordeeld. Hiervoor mogen geen leges worden geheven. Mogelijk is er extra personeel nodig om nieuwe taken uit te voeren. Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de financiële gevolgen om deze in de Begroting 2023 te verwerken. De kosten en opbrengsten van de vergunningverlening zijn derhalve op dezelfde wijze in de begroting verwerkt als voorheen. Indien nodig informeren we u via de tussenrapportages.

Wat mag het kosten?

Progr.

Ontwikkelingen

Krediet

2023

2024

2025

2026

P3

Areaaluitbreiding Zeeheldenwijk

60.000

60.000

120.000

120.000

P3

Meerjarig onderhoudsgebouwenplan

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

P3

Verbeteren hoofdverkeerstructuur (auto en langzaam)

130.000

P3

Aanvullen bovenwijkse voorzieningen

17.000

17.000

17.000

17.000

P3

Formatie groei – Taken klimaatakkoord

80.000

80.000

80.000

80.000

P3

Beheerplan Woonbeleid

40.000

40.000

40.000

40.000

P3

Formatie uitvoering Woonbeleid

20.000

20.000

20.000

20.000

Subtotaal

217.000

217.000

277.000

407.000

In onderstaand overzicht zijn de bedragen (bijv. 1) een last/uitgave, de negatieve bedragen zijn een bate/inkomst (bijv. -1).

Wonen

2023

2024

2025

2026

Lasten

Omgevingswet en vergunningverlening

1.257.834

1.264.335

1.255.335

1.255.335

Woningbouw  

563.302

570.297

570.297

570.297

Mobiliteit & bereikbaarheid  

257.598

257.596

275.596

405.596

Milieu, duurzaamheid en afval

4.849.695

4.799.260

4.795.146

4.803.504

Beheer openbare ruimte 

5.245.808

5.265.118

5.325.978

5.325.978

Beheer gemeentelijke gebouwen 

1.309.620

1.115.556

1.115.555

1.115.555

Totaal lasten

13.483.856

13.272.161

13.337.907

13.476.265

Baten

Omgevingswet en vergunningverlening

-485.176

-475.676

-475.676

-475.676

Woningbouw  

-278.019

-278.019

-278.018

-278.018

Mobiliteit & bereikbaarheid  

-21.362

-21.362

-21.362

-21.362

Milieu, duurzaamheid en afval

-4.144.448

-4.144.448

-4.144.447

-4.144.447

Beheer openbare ruimte 

-419.866

-419.865

-419.865

-419.865

Beheer gemeentelijke gebouwen 

-68.009

-67.569

-67.121

-67.121

Totaal baten

-5.416.880

-5.406.937

-5.406.489

-5.406.489

Saldo voor bestemming

8.066.976

7.865.223

7.931.418

8.069.776

Mutaties binnen reserves

-469.700

-334.542

3.537

-26.734

Saldo na bestemming

7.597.276

7.530.682

7.934.955

8.043.042

x € 1.000
Lasten € 69.182
Baten € -69.182
Saldo € 0
Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29