Programma's

Programma 2 Werken

Programma 2 Werken

Inhoud

• Economie (visserij)
• Gebiedsontwikkeling (ruimtelijke ontwikkeling)  
• Grondbeleid/grondexploitaties  
• Onderwijs  
• Haven  
• Arbeidsmarktbeleid
• Toerisme & recreatie

Wat willen we bereiken?

Strategie en visie
De komende jaren ontwikkelen we een strategie en visie voor de volgende stap na de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Daarnaast ontwikkelen we een integrale visie voor het haventerrein als ontmoetingsplaats voor jong en oud, binnen de huidige kaders en in overleg met de verschillende stakeholders. De leefbaarheid van de wijken staat hierbij voorop. Belangrijk vinden we ruimte voor water, groen en recreatie. We streven naar meer natuurbeleving op Urk.

Vestigingsbeleid
De komende jaren willen we een integraal vestigingsbeleid vormgeven voor alle bedrijfsterreinen. Port of Urk gaan we invullen met het juiste bedrijf op de juiste plaats. Dat willen we uitbreiden naar de andere bedrijventerreinen. Ook hebben we bijzondere aandacht voor het parkeren van vrachtwagens. Daarnaast is een goede energie- en watervoorziening belangrijk. Initiatieven van ondernemers die hun afhankelijkheid op deze gebieden reduceren ondersteunen we. Zeker als hier ook aandacht bij is voor de circulaire economie.

Maritiem
Urk is een maritieme hotspot in Europa. De aanleg van Port of Urk maakt dit nog duidelijker. De verbreding van de sluizen van Kornwerderzand en de verdieping van de vaargeul zijn cruciaal voor de groei. Urk moet een belangrijk viscentrum blijven, mede door innovatie en duurzaamheid. We zetten in op het versterken van de maritieme en agrarische regio Noordelijk Flevoland. De maritieme servicehaven is hierbij een belangrijke spil.
We behartigen de sociaaleconomische belangen van de visserij op Urk. Ook visserijdiplomatie is hier een belangrijk onderdeel van. Kotters blijven welkom voor onderhoud en reparatie in de Urker haven.

Groei ruimtelijk domein
Urk groeit en daarmee ook het ruimtelijk domein. Om deze groei goed te laten verlopen zijn er de komende jaren verschillende onderzoeken nodig op het gebied van economische zaken, duurzaamheid, energievoorziening, een visie op het oude dorp, het versterken van de natuur rondom Urk, de vormgeving van ons ontwikkelbedrijf, huisvesting van arbeidsmigranten, toekomstvisie gebiedsontwikkeling. Om de basis op orde te houden gaan we  processen en systemen actualiseren en toekomstbestendig maken. Ook zal de groei van Urk een versterking van de organisatie vragen.

Onderwijs
Goed onderwijs is belangrijk voor de kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij willen we hiermee ook de diversificatie van de economie stimuleren door meer banen te creëren voor diverser opgeleide jongeren en mogelijkheden voor startups te vergroten.
We willen het maritieme onderwijs uitbouwen. Dat doen we op het gebied van binnenvaart-, zeevaart- en waterbouwonderwijs. De bijbehorende huisvestingsvraagstukken krijgen extra aandacht.

Het basis- en speciaal onderwijs op Urk is essentieel voor de vorming van onze kinderen. De onderwijskundige visie en huisvesting dienen hand in hand te gaan met de ruimtelijke groei en maatschappelijke uitdagingen. Door een positief pedagogisch klimaat: jongeren moeten zich veilig voelen op school en in de samenleving.
We willen het voortgezet en beroepsonderwijs op Urk verbreden (denk o.a. aan HAVO, VWO en MBO). Hierbij is ‘zorg’ één van de sectoren waarmee we het lokale MBO willen uitbreiden.
We stimuleren hulp bij digitale zelfredzaamheid en vermindering van laaggeletterdheid en taalachterstand. De Flevomeer Bibliotheek Urk heeft daarbij een belangrijke rol.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen Port of Urk en Zeeheldenwijk
Voor het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk is de eerste voorbelasting is Port of Urk aangebracht. In 2023 gaan we bouwrijp maken en worden de eerste kavels verdeeld. We zijn samen met het bedrijfsleven en kennispartners bezig met ontwikkelen van het Koude-Warmtenet. Dit doen we in kleine stappen waarvoor we in 2023 uw raad blijven informeren.
In 2023 worden de eerste woningen en voorzieningen in de Zeeheldenwijk gerealiseerd. De  hoofdinfrastructuur, waaronder de Michiel de Ruyterallee, wordt aangelegd. Hiermee is het mogelijk om een continue bouwstroom van woningen te realiseren voor de komende 10 tot 12 jaar.

Onderzoeken gebiedsontwikkeling
Om de groei van Urk te faciliteren worden de komende jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hieronder treft u een beschrijving van de benodigde onderzoeken.

Totaalvisie bedrijventerreinen Urk
In 2022 is een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van het nieuwe bedrijventerrein, Port of Urk. In 2023 en verder gaan we daar op volle kracht verder met bouwrijp en woonrijp maken. De raad heeft in 2022 een visie vastgesteld op het vestigingsbeleid van bedrijven op Urk. Dit is het begin van een nieuwe fase in de ruimtelijke ontwikkeling van de Urker economie. Nieuwe bedrijven worden gebouwd en lege plaatsen die ze achterlaten worden opnieuw gevuld. Dat geeft kansen om knelpunten, bijvoorbeeld verkeerstechnisch, op te lossen. Ook moet er opnieuw worden gekeken hoe al deze bedrijvigheid van energie (en drinkwater) kan worden voorzien. Onderzoek naar specifieke voorwaarden/behoefte, de energieinfrastructuur en de groei van Urk vragen om aanvullende middelen.

Topwerklocatie/regiodeal 2.0
De ambitie is om het nieuwe bedrijventerrein een Topwerklocatie te laten worden. Hiervoor liggen kansen met de Regiodeal 2.0.
Onderzoek Koude-Warmte-net, inclusief organisatie en duiding rol gemeente
Urk kent een unieke situatie omdat de behoefte aan warmte voor woningen en kou voor de visverwerkende industrie zich voordoet op zeer korte afstand van elkaar. Het lukt de markt echter niet om deze kans te benutten zonder hulp van buitenaf. Op het gebied van duurzaamheid en energietransitie zijn hier grote stappen te zetten. Hiervoor is wel onderzoek nodig. Onderzoek naar wat juridische en financieel mogelijk is en welke rol de gemeente hierin (tijdelijk of voor langere tijd) kan spelen.

Gebiedsvisie 'Oude Dorp'
Deze visie gaan we in 2023 afronden.

Versterken natuur (bossenstrategie)
De provincie heeft in maart 2021 haar allereerste Bossenstrategie vastgesteld. Dit biedt kansen en bedreigingen. Een bosrijke omgeving is zeker een kans voor onze inwoners. Hierover zullen we aan tafel moeten komen en meedenken.

Taken op afstand (ontwikkelbedrijf)
Het is belangrijk dat de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van onze bedrijventerreinen en havens zorgvuldig gebeurd. Hierin heeft een gemeente een belangrijke rol omdat we over de openbare ruimte gaan. Maar draagvlak bij het bedrijfsleven is net zo belangrijk. Hoe gaan we dit in de toekomst bij elkaar brengen? Welke rol willen we als gemeente spelen? Is bijvoorbeeld een ontwikkelbedrijf meer slagvaardig en efficiënter dan een ambtelijke afdeling? Er is onderzoek nodig om de groei van het Urker bedrijfsleven mogelijk te maken.

Huisvesting arbeidsmigranten
Al in 2022 wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor de uitvoering van dit plan moet nader onderzoek worden gedaan en worden kosten gemaakt. Het gaat hier om onderzoek naar planologische maatregelen, een tijdelijke oplossing en een definitieve oplossing.

Toekomstvisie volgende gebiedsontwikkeling
Deze collegeperiode moet er een keus gemaakt moeten worden waar de volgende woonwijk komt. Maar ook moet al verder gekeken worden in welke richting we Port of Urk willen uitbreiden. Dit vraagt om een toekomstvisie op deze ontwikkelingen.

Nieuw economisch beleid ,
In de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie (2021) is het thema Vitale Economie uitgewerkt. Hiermee is een stip op de horizon gezet. In 2023 gaan we dit thema verder uitwerken in een programma Economie, inclusief recreatie en toerisme.

Initiatieven visserij innovatie
De visserij verkeert in een lastige positie door de veelheid van bedreigingen die er zijn. Maar er zijn zeker ook kansen. Hierover wordt regelmatig overleg gevoerd met onze gemeente. Om innovaties ook vanuit de lokale overheid te kunnen steunen is het voornemen om een innovatiebudget Visserij van € 30.000 te vormen.

Huisvestingsplan onderwijs
In 2023 wordt de leerlingenprognose geactualiseerd. Op basis daarvan wordt ook het integraal huisvestingsplan (met duurzame meerjarenonderhoudsplannen) aangepast.

Young solar Challenge
De Young Solar Challenge is een scholencompetitie voor jongeren tussen de 14 en 17 jaar. Zij bouwen hun eigen zonneboot en varen wedstrijden tegen teams van andere scholen. Techniek, innovatie en duurzaamheid staan centraal. Met teamwork, tactiek, communicatie, begroten en sponsoring, kunnen teams zich onderscheiden, wat belangrijk is om de competitie te winnen. In 2023 onderzoeken we of ook Urker scholen hieraan deel kunnen nemen.

Randweg
Er is een bestuursovereenkomst (BOK) tussen de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. Deze BOK zal moeten leiden tot een realisatieovereenkomst voor een randweg. Hoewel de provincie het project uitvoert moet ook de gemeente Urk als deelnemer in het project haar bijdrage leveren.

Gebiedsontwikkeling Urk groeit
Om de groei van Urk mogelijk te maken is extra capaciteit nodig voor gebiedsontwikkeling.

Werkgeversdienstverlening
Nederland is opgedeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Deze moeten een Regionaal Werkbedrijf in het leven roepen. Zo is het Regionaal Werkbedrijf Flevoland ontstaat. Vanuit de Wet SUWI kwam de verplichting dat ieder Werkbedrijf een zogenaamd werkgeversservicepunt 15 moest hebben. De gemeente belegt dit bij Concern voor Werk. Wat we zien is dat het RWF en het werkgeversservicepunt een steeds belangrijkere taak wordt in het beleidsterrein Werk en Inkomen. De kosten worden nu gedekt uit het re-integratiebudget. Door de stijgende kosten kan dit budget dus niet meer gebruiken waar het voor bedoeld is.

Aansluiting bij HCA Regio Zwolle
De arbeidsmarkt staat onder druk. Landelijk is er een tekort aan voldoende of passend geschoold personeel om de groeiambities te kunnen verwezenlijken. Het werk verandert in snel tempo, door onder meer digitalisering, automatisering en verduurzaming. Werknemers moeten blijven leren en ontwikkelen en werkgevers moeten hier in blijven investeren. Het MKB en familiebedrijven vinden het lastig om dit zelf te organiseren, zo ook op Urk. De Human Capital Agenda Regio Zwolle biedt hiervoor passende ondersteuning. Ons voornemen is om hierbij aan te sluiten. 

Toerisme
We werken aan een actieagenda toerisme en toerismebeleid voor het komende toeristenseizoen. We zetten acties uit om de openbare ruimte beter in te richten, zodat we toeristen ontvangen zonder een te grote druk te leggen op de leefbaarheid. We vertellen het sterke verhaal van Urk. Er is aandacht voor het behoud van historie en culturele eigenheid. We ondersteunen initiatieven die hieraan bijdragen. Het toeristisch bezoek op Urk is vaak kort van duur. We willen toeristen en ook zakelijk bezoek de mogelijkheid bieden om langer op Urk te verblijven. Daarom stimuleren we goede initiatieven van betrokken ondernemers met betrekking tot het realiseren van een hotel op een aanvaardbare locatie.

Wat mag het kosten?

Progr.

Ontwikkelingen

Krediet

2023

2024

2025

2026

P2

Werkgeversdienstverlening

85.000

85.000

85.000

85.000

P2

Diverse onderzoeken, waaronder: Totaalvisie bedrijventerreinen Urk. Onderzoek specifieke voorwaarden/behoefte. Energieinfrastructuur groei van Urk.

75.000

75.000

75.000

75.000

P2

Randweg, Bijdrage gemeente Urk, inbreng voorbereiding realisatie, onderzoek overige integrale onderdelen

106.000

P2

Versterken organisatie gebiedsontwikkeling

100.000

125.000

150.000

175.000

Subtotaal

260.000

285.000

310.000

441.000

In onderstaand overzicht zijn de bedragen (bijv. 1) een last/uitgave, de negatieve bedragen zijn een bate/inkomst (bijv. -1).

Werken

2023

2024

2025

2026

Lasten

Onderwijs  

4.242.761

4.244.391

4.244.390

4.531.390

Economie wo havens

1.728.746

1.591.553

1.591.407

1.591.407

Grondbeleid/grondexploitaties 

22.170.715

19.091.939

25.680.199

16.766.666

Werk & Inkomen 

5.390.569

5.312.607

5.237.673

5.237.673

Financiën 

833.943

1.809.502

2.243.254

2.758.145

Totaal lasten

34.366.733

32.049.991

38.996.923

30.885.281

Baten

Onderwijs en Educatie

-1.402.674

-1.402.674

-1.402.674

-1.402.674

Economie wo havens

-1.045.056

-1.044.927

-1.044.793

-1.044.793

Grondbeleid/grondexploitaties 

-22.367.399

-18.931.796

-25.495.056

-16.450.523

Werk & Inkomen 

-2.167.461

-2.118.505

-2.102.186

-2.102.186

Financiën 

-40.348.796

-42.999.814

-45.069.066

-44.058.375

Totaal baten

-67.331.386

-66.497.716

-75.113.775

-65.058.551

Saldo voor bestemming

-32.964.653

-34.447.725

-36.116.852

-34.173.269

Mutaties binnen reserves

104.667

-350.792

-350.792

-350.792

Saldo na bestemming

-32.859.986

-34.798.517

-36.467.644

-34.524.061

x € 1.000
Lasten € 69.182
Baten € -69.182
Saldo € 0
Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29