Leeswijzer

Bestuurlijke samenvatting
De bestuurlijke samenvatting geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige thema’s. Het financiële gedeelte geeft het meerjarenperspectief 2023-2026 weer.

Programma's

De programma’s gaan in op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag het kosten?

  • Wat willen we bereiken? 

Per programma wordt de inhoud van het programma beschreven en de doelstellingen voor 4 jaren.

  • Wat gaan we daarvoor doen? 

De doelstellingen voor het begrotingsjaar 2023 worden aangegeven.

  • Wat mag het kosten? 

Per programma worden de programmatotalen aangeven. Ook is een overzicht met ontwikkelingen toegevoegd.

Paragrafen  
Gemeenten zijn verplicht een zevental paragrafen op te nemen. Overeenkomst tussen de paragrafen is enerzijds dat ze dwarsdoorsneden van de begroting of jaarrekening geven. Anderzijds dat het onderwerpen betreft waaraan politieke of financiële risico’s verbonden zijn. Voor een goed inzicht in de financiële positie zijn de paragrafen van belang,

Financiële begroting
Via de vaststelling van de begroting autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven. Een goed inzicht in de baten en lasten, de financiering, de reserves en voorzieningen en het investeringsplan is daarbij van belang. De financiële begroting zorgt voor inzicht. Ook is een totaaloverzicht met beleidsindicatoren opgenomen. Dit overzicht geeft inzicht in de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29