Bestuurlijke samenvatting

Beleid

Bestuur
Urk groeit en heeft veel ambities en uitdagingen. Daarbij komen veel nieuwe taken vanuit het rijk op ons af of worden aan ons overgedragen. Dit betekent dat de komende jaren moet worden geïnvesteerd in onze organisatie. Weerbaarheid en ondermijning raken de gemeentelijke organisatie, de raad, het college en de hele Urker samenleving. Samen met onder meer politie, justitie, gemeente, kerken en sportverenigingen vergroten we de weerbaarheid en pakken we ondermijning aan. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit heeft hierbij hoge prioriteit.
Op het gebied van zorg en veiligheid voeren we gesprekken met verschillende ministeries en schetsen we de uitdagingen waar we als gemeenschap voor staan. Onderwerpen hierbij zijn de aanpak van de jeugdhonkenproblematiek, het voortzetten van het IJslands preventiemodel/DURF!, de Persoonsgerichte aanpak (PGA) en de projecten Weerbaar bestuur en Ondermijning. Samen bekijken we op welke manier de ministeries ons kunnen ondersteunen.

Werken
De komende jaren ontwikkelen we een strategie en visie voor de volgende stap na de Zeeheldenwijk en Port of Urk. Daarnaast ontwikkelen we een integrale visie voor het haventerrein als ontmoetingsplaats voor jong en oud. De leefbaarheid van de wijken staat hierbij voorop. Belangrijk vinden we ruimte voor water, groen en recreatie. We streven naar meer natuurbeleving op Urk. De aanleg van de buitendijkse haven Port of Urk kan nu beginnen. De verbreding van de sluizen van Kornwerderzand en de verdieping van de vaargeul zijn cruciaal voor deze groei. Urk moet een belangrijk viscentrum blijven, mede door innovatie en duurzaamheid. We zetten in op het versterken van de maritieme en agrarische regio Noordelijk Flevoland. De maritieme servicehaven is hierbij een belangrijke spil. Het bedrijventerrein Port of Urk gaan we invullen met het juiste bedrijf op de juiste plaats. Dit vestigingsbeleid breiden we uit naar de andere bedrijventerreinen. Bij de inrichting is aandacht voor het parkeren van vrachtwagens en een goede energie- en watervoorziening. Goed onderwijs is belangrijk voor de kansen op de arbeidsmarkt. We willen meer banen creëren voor diverser opgeleide jongeren. We willen het maritieme zorg onderwijs uitbouwen en  het voortgezet en beroepsonderwijs op Urk verbreden (denk o.a. aan HAVO, VWO en MBO). We zien dat het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) en het werkgeversservicepunt een steeds belangrijkere taak vervuld binnen het beleidsterrein Werk en Inkomen. De komende jaren investeren we in de uitbreiding hiervan.

Wonen
Het creëren van voldoende en kwalitatief goede woonruimte is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Door het ontwikkelen van een visie en strategie voor nieuwe en bestaande (inbrei)locaties kijken we waar mogelijkheden zijn. De komende jaren ontwikkelen we een strategie en visie voor de volgende stap na de Zeeheldenwijk. Daarbij is aandacht voor goedkopere en kleinere woningen en voor de verschillende doelgroepen. Ook de problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten betrekken we hierbij. De leefbaarheid van de wijken staat voorop. Belangrijk vinden we ruimte voor water, groen en recreatie. We streven naar meer natuurbeleving op Urk. Voor het Oude Dorp stellen een gebiedsvisie op, waarbij betaalbaarheid van (onderhoud van) woningen, de duurzaamheidsopgave en het dorpsgezicht van Urk bespreekbaar worden gemaakt en aangepakt. We ontwikkelen een integrale visie voor het haventerrein als ontmoetingsplaats voor jong en oud. De komende jaren wordt de door de raad vastgestelde duurzaamheidsvisie uitgevoerd. Bij het vraagstuk van de energietransitie kijken we nadrukkelijk breder dan alleen wind en zon. Ook alternatieve bronnen moeten in een evenwichtige energiemix worden opgenomen. Door de groei van Urk neemt ook het aantal verkeersbewegingen toe. Om dit in goede banen te leiden wordt de komende jaren de verkeershoofdstructuur verbeterd en een Randweg aangelegd. Goede bereikbaarheid van Urk met het OV blijft belangrijk.

Leven
Bewegen en ontspanning is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Verantwoorde sportactiviteiten leveren een positieve bijdrage aan de vorming en gezondheid. We bevorderen daarom goede faciliteiten en accommodaties. Voor de invulling van het  bewegingsonderwijs moet de capaciteit van sportgelegenheden worden uitgebreid. Daarbij willen we sport stimuleren en meer ruimte geven om te groeien. We zetten in op onze bovenlokale zorginfrastructuur, waarbij we met onze zorgpartners kijken naar de mogelijkheden. Tegelijkertijd blijven we staan voor inzet van de extra ambulancepost op Urk. DURF! en het IJslands preventiemodel blijven we via een programmatische aanpak doorontwikkelen. Denk daarbij onder andere aan begeleide vrijetijdsbesteding, ouderbetrokkenheid en preventie en handhaving. We zoeken daarbij (nog) meer de verbinding met het beleidsveld Veiligheid. We vinden het belangrijk dat de algemene voorzieningen en preventieve activiteiten goed aan blijven sluiten bij de reguliere zorgverlening in de Jeugdzorg en de WMO. Waar nodig ontwikkelen wij zaken door. We streven er naar dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland en zo snel mogelijk werk vinden. Dit geldt zowel voor de inburgering van asielmigranten als gezinsmigranten. Samenwerking tussen de inburgeraar, de gemeente en partners is cruciaal om de doelen te behalen. De huidige mondiale ontwikkelingen hebben een weerslag op ieder huishouden. De inflatie is in de afgelopen maanden fors gestegen. Zo treffen de stijgende energielasten niet alleen de burgers, maar ook het bedrijfsleven. Wij voeren een actief minimabeleid waarbij vroegsignalering van schulden en schuldhulpverlening een belangrijke rol spelen. We stimuleren hulp bij digitale zelfredzaamheid en vermindering van laaggeletterdheid en taalachterstand. De Flevomeer Bibliotheek Urk heeft daarbij een belangrijke rol. We blijven gastvrij vrij onze toeristen ontvangen. Tegelijkertijd hebben we aandacht voor de leefbaarheid van ons dorp.

Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29