Financiële begroting

Meerjarige balans

Activa

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Vaste activa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Immateriële vaste activa

568

482

568

568

568

568

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

165

105

165

165

165

165

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

403

377

403

403

403

403

Materiële vaste activa

58.548

74.997

98.938

106.363

103.205

107.118

Investeringen met een economisch nut

45.752

49.570

77.315

83.117

80.649

83.707

Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)

7.928

8.000

13.397

14.403

13.975

14.505

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

4.868

17.427

8.226

8.844

8.581

8.906

Financiële vaste activa

8.170

7.726

7.481

7.305

7.129

6.953

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

4.909

4.672

4.572

4.472

4.372

4.272

Leningen aan overige verbonden partijen

3.019

2.985

2.909

2.833

2.757

2.681

Overige langlopende leningen

242

69

0

0

0

0

Totaal vaste activa

67.286

83.205

106.987

114.236

110.902

114.639

Vlottende activa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Voorraden

42.009

58.764

50.589

40.710

45.327

43.892

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

41.997

58.744

50.569

40.690

45.307

43.872

Gereed product en handelsgoederen

12

20

20

20

20

20

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar

23.728

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Vorderingen op openbare lichamen

3.946

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

17.741

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overige vorderingen

2.041

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Liquide middelen

278

508

250

250

250

250

Kas- en banksaldi

278

508

250

250

250

250

Overlopende activa

0

0

0

0

0

0

Diverse overlopende activa

0

0

0

0

0

0

Totaal vlottende activa

66.015

65.772

57.339

47.460

52.077

50.642

Totaal activa

133.301

148.977

164.326

161.696

162.979

165.281

Passiva

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Vaste Passiva

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen vermogen

43.923

35.985

39.089

38.323

37.994

37.635

Algemene reserve

5.112

4.705

8.708

8.708

8.708

8.708

Bestemmingsreserves

37.298

31.280

30.381

29.615

29.286

28.928

Resultaat na bestemming

1.513

0

0

0

0

0

Voorzieningen

7.216

9.648

8.192

8.948

9.844

10.741

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

7.216

9.648

8.192

8.948

9.844

10.741

Egalisatievoorzieningen

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

71.360

98.481

109.891

106.274

107.675

109.977

Onderhandse leningen

71.360

98.481

109.891

106.274

107.675

109.977

Totaal vaste passiva

122.499

144.114

157.172

153.544

155.514

158.354

Vlottende Passiva

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

5.401

3.533

5.824

6.822

6.135

5.597

Overige schulden

5.401

3.533

5.824

6.822

6.135

5.597

Overlopende passiva

5.401

1.330

1.330

1.330

1.330

1.330

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.651

500

500

500

500

500

679

780

780

780

780

780

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

72

50

50

50

50

50

Totaal vlottende passiva

10.803

4.863

7.154

8.152

7.465

6.927

Totaal passiva

133.302

148.977

164.326

161.696

162.979

165.281

Gewaarborgde geldleningen

6.230

6.212

6.149

6.087

6.025

5.962

Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29