Bestuurlijke samenvatting

Inleiding

De Begroting 2023-2026 is opgesteld aan de hand van de in juni 2022 door de raad vastgestelde Kaderbrief 2023 en het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026 Koersvast en Eensgezind. Op basis van dit coalitieakkoord investeren we in onze toekomst, met ruimte voor verscheidenheid en een krachtige overheid.

Urk groeit sterk. Wij staan de komende jaren voor een enorme uitdaging om deze groei in goede banen te leiden en de Urker ambities waar te maken. De huidige mondiale en landelijke ontwikkelingen maken dit niet eenvoudig. De oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende asielcrisis, energiecrisis en hieraan gekoppelde prijsstijgingen hebben grote gevolgen voor de koopkracht van onze inwoners en onze gemeente. Hoewel het Rijk extra middelen beschikbaar stelt om dit te repareren, treft het velen hard. De verwachting is dat meer huishoudens en ondernemers een beroep moeten doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten kunnen in 2023 een energietoeslag van 1300 euro uitkeren aan huishoudens tot 120 procent van het sociaal minimum en ook andere huishoudens en bedrijven worden naar verwachting gecompenseerd. Dit verzacht de pijn, maar lost niet alles op.

De financiële positie van onze gemeente is tot en met 2025 solide. Maar over de periode daarna is nog veel onduidelijk. De rijksbijdrage daalt in 2026 voor alle gemeenten fors. Het Rijk laat de gemeenten in onzekerheid hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt. Ook over de herverdeling van het Gemeentefonds waaruit wij de algemene uitkering ontvangen is nog steeds geen duidelijkheid. Ook geeft het kabinet op dit moment geen duidelijkheid over het structurele budget voor jeugdzorg. Er is alleen incidenteel voor 2023 extra geld voor gemeenten uitgetrokken.
Hoewel de onzekere rijksbijdragen onze opgave bemoeilijken blijven we inzetten op het realiseren van onze ambities.

Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29