Programma's

Programma 4 Leven

Programma 4 Leven

Inhoud

• Sociaal domein  
• Jeugd
• Gezondheidszorg  
• Kunst & cultuur  
• Archief
• Sport
• Bewegen
• Inkomen
• Minimabeleid & schuldhulpverlening  

Wat willen we bereiken?

Gezondheidszorg, sport en bewegen
We zetten in op bovenlokale zorginfrastructuur. We kijken samen met onze zorgpartners naar eHealth mogelijkheden. Tegelijkertijd blijven we staan voor inzet van de extra ambulancepost op Urk. De vele (landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen maken het nodig een analyse te verrichten naar de lokale zorginfrastructuur.
Bewegen en verantwoorde ontspanning zijn gezond en belangrijk voor een gezonde leefstijl, of dit nu individueel of in clubverband geschiedt. We bevorderen daarom goede faciliteiten en accommodaties. Verantwoorde sportactiviteiten leveren een positieve bijdrage aan de vorming en gezondheid. Ook heeft sport voordelen voor sociale verbanden, voor gezag, het rekening houden met elkaar, het bijbrengen van orde en regel, waarden en normen.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
Verankering van DURF! en het IJslandse preventiemodel blijven we via een programmatische aanpak doorontwikkelen. Denk daarbij onder andere aan begeleide vrijetijdsbesteding, ouderbetrokkenheid en preventie en handhaving. Daarbij willen we ook bruggen bouwen met andere sectoren. Met de verankering van Durf! zoeken we (nog) meer de verbinding met het beleidsveld Veiligheid. Samen worden diverse zaken opgepakt, zoals een Visie Verantwoord Uitgaan op Urk en de persoonsgerichte aanpak.

Jeugdzorg en WMO
De aanbesteding van Jeugdhulp met Verblijf en ontwikkelingen bij zorgaanbieders vraagt veel bestuurlijke en ambtelijke aandacht. In meerjarenperspectief komt het beschikbare budget onder druk te staan. Vanuit de WMO vragen de regionaal te maken afspraken rond de decentralisatie Beschermd Wonen en regiovisie Veilig Thuis onze aandacht.
Los van deze ontwikkelingen vinden we het belangrijk dat de algemene voorzieningen en preventieve activiteiten goed aan blijven sluiten bij de reguliere zorgverlening in de Jeugdzorg en de WMO. Waar nodig ontwikkelen wij zaken door.

Inburgering
Met de nieuwe Wet inburgering, die per 1 januari 2022 is ingegaan, hebben gemeenten een
regierol gekregen in het nieuwe inburgeringsstelsel. Het doel van de nieuwe wet is dat
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland en zo snel mogelijk werk
vinden.
De belangrijkste verandering is dat sinds 1 januari 2022 gemeenten verantwoordelijk zijn
voor de inburgering van zowel asielmigranten als gezinsmigranten. Gemeente Urk heeft
samen met de gemeente Noordoostpolder de invoering van de wet voorbereid en de inkoop geregeld. De wet wordt op dit moment geïmplementeerd in de gemeente Urk en vraagt veel extra inzet. Samenwerking tussen de inburgeraar, de gemeente en partners is cruciaal om de doelen van deze wet te behalen.

Minimabeleid en schuldhulpverlening
De huidige mondiale ontwikkelingen hebben een weerslag op ieder huishouden. De inflatie is in de afgelopen maanden naar recordhoogte gestegen. Zo treffen de stijgende energielasten niet alleen de burgers, maar ook het bedrijfsleven. Daarnaast worden de huidige saneringsvoorstellen rond de visserij vanuit Werk en Inkomen met argusogen gevolgd.
Dat vraagt van ons een actief minimabeleid waarbij vroegsignalering van schulden een belangrijke rol speelt.

Sportgelegenheden
Om aan de nieuwe wetgeving voor het bewegingsonderwijs te voldoen moet de capaciteit van sportgelegenheden worden uitgebreid. Daarbij wil we sport stimuleren door de sportaanbieders op Urk meer ruimte te geven om te groeien of te vernieuwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sporthal Zeeheldenwijk en Gymzaal Oranjewijk
Voor het bewegingsonderwijs vindt een wetswijziging plaats. Per 1 augustus 2023 is het verplicht voor het primair onderwijs twee uur (verdubbeling) bewegingsonderwijs te geven. Om het bewegingsonderwijs volledig te faciliteren zijn vier extra zaaldelen nodig en wel in de Oranjewijk één en in de Zeeheldenwijk drie, in verband met de maximale loopafstand tot een school. Sportaanbieders op Urk hebben geen mogelijkheid te groeien of te vernieuwen. Het probleem is ruimte. De sporthallen en gymzalen worden volledig verhuurd aan de huidige sportaanbieders. Uitbreiden in uren voor een aanbieder is dan ook haast niet mogelijk. De vraag is er echter wel. Zowel vanuit de opzet van nieuwe sporten, als huidige sporten die meer willen. Het doel is faciliteren van bewegingsonderwijs en het stimuleren van sport, bewegen en ontmoeten. De bouw van het gymlokaal in de Oranjewijk kan plaatsvinden in 2024 en de bouw van de sporthal in de Zeeheldenwijk kan in 2025 plaatsvinden.

Sportboulevard fase twee
Op basis van het plan sportboulevard waarderen we het gebied rond Noorderzand op voor sport, recreatie en toerisme, natuurbeleving en ontspanning. Hierbij schenken we aandacht aan het vergroten van de biodiversiteit omdat het gebied onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland. De eerste fase is uitgevoerd. We zijn gestart met het voorbereiden van fase twee. We gaan de Grote Singel vergroten en een zonneweide realiseren. Het aanleggen van een zonneweide maakt het mogelijk het gebied nog flexibeler te gebruiken. Het ontwerp van dit deel biedt mogelijkheden voor strandsporten zoals beachvolleybal, naast een deel waar op de grens van water en zand kan worden gespeeld door kleinere kinderen. De waterkwaliteit en de biodiversiteit verbeteren door een grotere vijver
Daarnaast is binnen de projecten Singel, Staartweg en het uitbreiden van het parkeren in Lemsterhoek het realiseren van extra water niet wenselijk noch mogelijk. Doordat deze projecten per saldo resulteren in meer verhard oppervlak, moet wettelijk worden gecompenseerd met extra wateroppervlak. Met het uitbreiden van de vijver realiseren we dat. De benodigde investering bedraagt € 400.000.

Sport en cultuur
In 2023 stellen we een nieuwe nota Sport en Cultuur op.

Formatie Sociaal Domein
Het Sociaal Domein is volop in beweging. Nieuwe taken, regionale afspraken, complexe vraagstukken en de doorontwikkeling van processen zorgen al jaren voor druk op de formatie. En dat naast al die zaken waar (vooraf) geen rekening mee kan worden gehouden in de werkplanning, zoals de corona aanpak en opvang vluchtelingen. De vele ontwikkelingen en de (steeds meer toenemende) druk op de formatie zijn regelmatig onderwerp van gesprek met zowel de directie als de portefeuillehouder Sociaal Domein. Stimulansz ontwikkelde speciaal voor het Sociaal Domein het z.g. ‘Formatie calculatiemodel‘. Hiermee krijgen gemeenten inzicht in de tijdsbesteding, taken en processen van de diverse medewerkers. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige formatie (sterk) onderbezet is.

Cliëntondersteuning
De gemeente heeft een wettelijke taak als het gaat om Inburgering. Hiervoor ontvangen we ook Rijksmiddelen. Deze zijn echter ontoereikend om alle vraagstukken aan te pakken. Zo worden de cliëntondersteuners overvraagd door de grote groep statushouders/inburgeraars. cliëntondersteuners zijn er echter in eerste instantie voor bedoeld om mensen toe leiden naar de juiste zorg. Dit dreigt dus dicht te slibben. Het helpen van de statushouders kan echter niet achterwege blijven. Om het een en het ander mogelijk te maken/houden is budgetaanpassing noodzakelijk.

Wat mag het kosten?

Progr.

Ontwikkelingen

Krediet

2023

2024

2025

2026

P4

Sportboulevard fase 2 (€ 400.000 in 2023)

400.000

0

10.000

10.000

10.000

P4

Begroting GGD Flevoland

2.113

7.683

13.371

19.371

P4

Formatie Sociaal Domein

289.256

289.256

289.256

289.256

P4

Gymzaal Oranjewijk: beheer en exploitatie

30.000

30.000

30.000

30.000

P4

Sporthal Zeeheldenwijk: beheer en exploitatie

100.000

100.000

100.000

P4

Gymzaal Oranjewijk: afschrijving

2.400.000

57.000

57.000

57.000

P4

Sporthal Zeeheldenwijk: afschrijving

8.000.000

181.000

181.000

P4

Clientondersteuning

30.000

30.000

30.000

30.000

Subtotaal

351.369

523.939

710.627

716.627

In onderstaand overzicht zijn de bedragen (bijv. 1) een last/uitgave, de negatieve bedragen zijn een bate/inkomst (bijv. -1).

Leven

2023

2024

2025

2026

Lasten

Sociaal domein 

5.611.808

5.493.928

5.401.697

5.401.697

Jeugd incl. kinderopvang

5.146.878

5.090.046

5.040.501

5.040.501

Gezondheidszorg 

1.454.341

1.460.471

1.466.599

1.472.599

Minimabeleid & schuldhulpverlening 

362.754

362.754

362.754

362.754

Bewegen 

2.288.288

2.250.034

2.438.742

2.438.742

Kunst, cultuur, archief en museum

986.314

956.238

956.195

956.195

Toerisme & recreatie 

169.419

169.294

169.168

169.168

Totaal lasten

16.019.801

15.782.765

15.835.656

15.841.656

Baten

Sociaal domein 

-197.708

-197.707

-197.707

-197.707

Jeugd incl. kinderopvang

-261.522

-241.522

-241.521

-241.521

Gezondheidszorg 

-140.000

-140.000

-15.000

-15.000

Minimabeleid & schuldhulpverlening 

Bewegen 

-961.615

-961.613

-961.614

-961.614

Kunst, cultuur, archief en museum

-145.227

-145.228

-145.228

-145.228

Toerisme & recreatie 

-28.186

-28.186

-28.186

-28.186

Totaal baten

-1.734.258

-1.714.256

-1.589.256

-1.589.256

Saldo voor bestemming

14.285.543

14.068.509

14.246.399

14.252.399

Mutaties binnen reserves

-99.566

-74.483

25.517

25.517

Saldo na bestemming

14.185.977

13.994.026

14.271.916

14.277.916

x € 1.000
Lasten € 69.182
Baten € -69.182
Saldo € 0
Deze pagina is gebouwd op 01/16/2023 14:05:43 met de export van 01/16/2023 13:54:29